Совет по энергоэффективности при исполкоме городского совета Славянска может стать реальностью

энергоДеловой Славянск продолжает отслеживать ситуацию по решению вопросов энергосбережения и энергоэффективности в Славянске.

После серии круглых столов в редакции "Делового Славянска" касающихся решения этих насущных вопросов, было принято решение об обращении к городским властям с целью создания в городе экспертного совета по энергосбережению.

В настоящее время разработано и подготовлено к утверждению на уровне городской власти положение о профильном Координационном совете при исполнительном комитете Славянского городского совета.

Основными задачами Совета, который будет состоять из специалистов занятых вопросами энергосбережения, станет формирование и постоянное совершенствование городской энергетической политики, содействие в дальнейшем внедрении и усовершенствовании системы энергоменеджмента в городе, разработки плана энергоэффективности и энергосбережения для города, определение основных этапов и осуществления мониторинга реализации плана энергоэффективности в коммунальной и бюджетной сферах, популяризация системы энергоменеджмента у жителей г. Славянска.

Напомним, необходимость создания этого совета была выработана на встречах за круглым столом в "Деловом Славянске", где технические специалисты города собирались для обсуждения возможностей внедрения передовых технологий по энергосбежежению для жилищ городских жителей и коммунальных предприятий.

"Деловой Славянск" будет и дальше следить за деятельностью экспертного совета и информировать наших читателей о результатах его работы. Далее предлагаем полную версию положения о Координационном совете.

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань енергоефективності та енергозбереження
при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради.

1. Загальні положення.

1.1. Координаційна рада з питань енергоефективності та енергозбереженню при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради (надалі – Координаційна рада) – орган, який створюється для координації дій всіх учасників енергетичного ринку з метою підвищення енергоефективності в усіх сферах діяльності м. Слов’янська.
1.2. Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради.
1.3. Мета її створення – формування засад політики, направленої на покращення енегоефективності та енергозбереження м. Слов’янська шляхом спільного обговорення проблем та перспектив в даній сфері, пошуку шляхів їх вирішення та вироблення на їх основі концепції міської енергетичної політики та довгострокового плану сталого енергетичного розвитку міста.
1.4. Координаційна рада формується з представників міської ради, депутатів міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, представників бюджетних організацій, представників організацій – виробників та постачальників теплової та електроенергії, представників науково та науково – дослідних установ, експертів з питань енергоефективності, представників громадських організацій тощо.
1.5. У своїй роботі Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

2. Цілі Координаційної ради.

2.1. Основними цілями, на реалізацію яких спрямовує свою роботу Координаційна рада, є:
- формування та постійне вдосконалення міської енергетичної політики;
- сприяння у подальшому впровадженню та вдосконаленню системи енергоменеджменту в місті;
- розроблення плану підвищення енергоефективності та енергозбереженню в комунальній та бюджетній сферах м. Слов’янська;
- визначення основних етапів та здійснення моніторингу при виконанні плану підвищення енергоефективності та енергозбереженню в комунальній та бюджетній сферах;
- популяризація системи енергоменеджменту серед громадян м. Слов’янська.

3. Основні завдання Координаційної ради.

3.1 Налагодження ефективної взаємодії з усіма членами Координаційної ради, координація їх співпраці.
3.2 Визначення проблем та ризиків в енергетичній сфері міста Слов’янська та формування пропозицій щодо їх вирішення.
3.3 Запровадження системи енергетичного менеджменту в місті.
3.4 Розробка заходів щодо зменшення енергоспоживання на території міста.
3.5 Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності споживання енергетичних ресурсів в місті, зменшення загального рівня споживання традиційних видів енергії, використання альтернативних та поновлювальних джерел енергії.
3.6 Сприяння в розробці Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕР).
3.7 Сприяння створенню загальноміської системи моніторингу ефективного використання паливно - енергетичних ресурсів, визначення основних етапів здійснення моніторингу виконання ПДСЕР.
3.8 Залучення керівників підприємств та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста.
3.9 Промоція (популяризація) системи енергоменеджменту серед громади міста.
3.10 Проведення інформаційної роботи щодо реалізації ПДСЕР у місті.

3. Компетенція Координаційної ради.

4.1. Сфера діяльності Координаційної ради включає:
- визначення і системне обговорення проблем та можливостей, пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереженню в комунальній та бюджетній сферах м. Слов’янська;
- системне обговорення та вибір оптимальних варіантів політики щодо просування та побудови цілісної та ефективної системи сприяння сталому розвитку в галузі підвищення енергоефективності та енергозбереженню в комунальній та бюджетній сферах м. Слов’янська;
- проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста.

5. Повноваження Координаційної ради.

5.1. Координаційна рада у межах своєї компетенції:
- представляє інтереси територіальної громади міста щодо питань енергоефективності та енергозбереження;
- визначає та системно обговорює проблеми та можливості, пов’язані із впровадженням заходів з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження у місті;
- сприяє формуванню концепції міської енергетичної політики;
- розробляє та подає пропозиції виконавчому комітету щодо вдосконалення системи енергоменеджменту у місті;
- подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери міста у підприємств, організацій та установ всіх форм власності;
- розробляє план заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереженню в комунальній та бюджетній сферах м. Слов’янська та здійснює контроль за його виконанням;
- вивчає досвід використання новітніх технологій у сфері енергоефективності та енергозбереження і надає пропозиції щодо впровадження їх до енергоменеджменту міста;
- розглядає та доповнює інвестиційні пропозиції та проектні заявки на кошти міжнародної технічної допомоги, кредитні та інші донорські фонди, які стосуються запровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження у місті;
- вносить в установленому порядку пропозиції до проектних заявок, що стосуються заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження у місті;
- здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності, законодавчих і нормативно-правових актів з питань енергоефективності, виконання міських цільових програм з питань сталого енергетичного розвитку, енергоефективності та екологічної безпеки;
- сприяє здійсненню контролю за виконанням заходів щодо впровадження ПДСЕР;
- розповсюджує інформацію щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю та енергозбереженням у місті;
- утворює у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
- організовує проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Організація діяльності Координаційної ради.

6.1. Основна форма роботи Координаційної ради є робочі засідання, що скликаються головою Координаційної ради у разі потреби.
6.2. Голова Координаційної ради або його заступник:
- скликає засідання Координаційної ради та головує на них;
- розподіляє доручення між членами Координаційної ради;
- організує роботу щодо збору, зберігання та обміну інформацією між членами Координаційної ради;
- організує робочі зустрічі та відрядження, пов’язані з роботою Координаційної ради.
6.3. Голова Координаційної ради відповідає за комунікацію (поширення інформації та взаємодію) членів Координаційної ради.
6.4. Секретар Координаційної ради несе відповідальність за підготовку документів на розгляд Координаційної ради, під час засідань веде протоколи засідань Координаційної ради.
6.5. Засідання Координаційної ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш, ніж половина членів Координаційної ради.
6.6. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради і оформлюється протоколом.
6.7. Прийняття нових та виключення існуючих членів Координаційної ради відбувається шляхом відкритого голосування за відповідну кандидатуру та оформленням протоколу.
6.8. Додатковою формою роботи Координаційної ради є неформальні зустрічі з депутатами міської ради, керівниками підприємств, організацій, установ, представниками всіх секторів громади міста.

Эдуард Торский
Деловой Славянск

2
0

Эта запись была размещена в рубрики: